सरल बचत:

समुह सदस्यहरुले चाहेअनुसारको समय समयमा नगद झिक्न तथा राख्न यस किसिमको खाता खोल्न सकिन्छ ।

मसिक वचत:

समुह सदस्यहरुले मासिक बैठकभन्दा एक दिन अगाडी वित्तीय संस्था सदस्य रहिन्जेलसम्म अनिवार्य रुपमा रु. ६०÷– का दरले मासिक वचत गर्नु पर्दछ । यस वचतमा रु ६०००÷– भन्दा वढी वचत भएमा सो खातामा न्युनतम रु. २०००÷– न्युनतम मौज्दात राखि वाँकी रकम निकाल्न सकिनेछ । यस वचत खातामा प्रतिवर्ष ८.५%  ब्याज पाइनेछ ।

अवकास  मुद्दती वचत:

वित्तीय संस्थामा आवद्ध सम्पुर्ण सदस्यहरुले यस वचत योजना अन्र्तगत न्युनतम मौज्दात रु.१०००÷– भन्दा बढी वचत गर्नसक्नेछन् । यस वचत अन्र्तगत वचत गरिएको रकम ८ वर्षमा १.५ (डेढी), १२ वर्षमा २ गुना (डबल) तथा १६ वर्षमा २.५ (अढाई) गुना प्राप्त गर्नेछन् । 

विषेश बचत:

यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध सम्पुर्ण सदस्यहरुले न्युनतम मौज्दात रु.६००÷– तथा दैनिक मौज्दात ९% वार्षिक ब्याज मा वचत गर्न सकिनेछ ।

समुह कोष:

यस वित्तीय संस्थामा आवद्ध सम्पुर्ण सदस्यहरुले समुह कोषमा कम्तिमा मासिक रुपमा रु.५÷– जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस कोषलाई सामाजिक कार्य, बैठक तथा गोष्ठी हरु आयोजना गर्न सम्पुर्ण सदस्यहरुको निर्णयगराई निकाल्न सकिनेछ । 

कार्यक्रम

हाम्रा कार्यक्रमहरु विधिवतरुपमा सञ्चालन भएको यहाँहरुलाई सहर्ष जानकारी गराउँछौं । 

FaceBook LikeBox