उपलब्ध कर्जा सेवाहरुका भूक्तानी अवधि र प्रकृया, अधिकतम कर्जा सीमा, व्याजदर तथा सेवा शूल्क, सम्बन्धि विवरणहरुः

क्र..सं उपलव्ध सेवाहरु भुक्तानी अवधि र प्रकृया कैफियत
1 सरल कर्जाः उत्पादनमुलक क्षेत्रमाउपयोग गर्नविनाधितो

क) प्रथम वर्ष अधिकतम रु. ४५०००।–

ख) दोस्रो बर्षमा अधिकतम रु. ६००००।–

ग) तेस्रो बर्षमा अधिकतम रु. ७५०००।–

घ) चौथो बर्षमा अधिकतम रु. ९००००।–

ङ ) पाँचौ बर्षमाअधिकतम रु. १०००००।–

 

 

 

१ वर्ष सम्म तत्तपश्चात क्रमशः २ वर्ष

सम्म भुक्तानी 

प्रकृयाः मासिक/त्रयमासिक÷

पाक्षिक/साप्ताहिक/एकमुष्ठ

of] shf{ ;d'xdf cfa¢ ePsf ;b:onfO{ nufgL ul/g] 5. of] shf{df shf{ l:s[t /sdsf] # Ü /sd C0fL artdf hDdf ug"{kg]{5.

 

लघु–ब्यबसाय कर्जाः

विनाधितोः ब्यबसाय भएको र ऋण अनुशाशनभएकोलाई । 

 

रु,३००००।–

देखि

७५,०००।–

ग्रामिण तथा बजार उन्मुख क्षेत्रमा साना तथा मझौला ब्यवसाय गर्दै आई रहेका समुह सदस्यहरुलाई सरल कर्जा एक पटक चलाएको अनुशासित सदस्यलाई यो कर्जा दिईनेछ। यो ऋण झिक्दा ऋणी बचतमा कर्जाको ३% जम्मागर्नुपर्नेछ ।

2

कृषि कर्जा

मौसमि कर्जा

धारा र सिंचाई कर्जा

 

  

रु, ३००००।–
रु, २००००।–

दोश्रो वर्ष देखि मात्र प्रवाहगर्न सकिने सामूहिक जमानीको हकमा ‐ऋणी बचतमा कर्जाको ३ % जम्मा गर्नूपर्नेछ)।

3

घर तथा घडेरी कर्जा

  • घर निर्माण कर्जा
  • घडेरी खरिद कर्जा
  • घर मर्मत कर्जा
  • चर्पिनिर्माण कजा

 

 

रु. ३०००००।– सम्म

घर तथा घडेरी धितो राखी कम्तीमा १ पटक सरल कर्जा चलाएको असल ऋणीले प्राप्त गर्नसक्नेछन ।

 

 

 

उपभोग्य कर्जा

रु. ४५०००।–

समुह सदस्यहरुले कम्तिमा एक कर्जाचक्र पुरागरी सन्तोषजनक वित्तीय अनुशासन भएको

4

लघु उद्यमी कर्जाः
ब्यबसायिक कर्जा

व्यक्तिगतकजा

 

 

रु.१००,०००।–

रु.६०,०००।–

 

 

बजार क्षेत्रमा स्थाइबसोबास र ब्यबसाय भएको ५ जना सम्मको समुहम लगानीगर्न सकिने ।
समूह वाहिरका व्यक्तिहरुलाई धितो सहित।

5

लघउर्जा कर्जाः

गोविर ग्यास

सोलार, सुधारीएको चुल्हो पानी ३ट्ट, सोलार ६ुकि

जेनेरेटर, मोटर आदि

२ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म

 

भुक्तानी प्रकृयाः

मासिक 

 सामूहिक जमानीमा लगानी हुनेको हकमा २ वर्ष सम्म र धितोमा लागनीको हकमा ५ वर्ष सम्म भुक्तानी अवधी कायम गर्न सकिनेछ । 

6

लघुउर्जा कर्जाः
गोविर ग्यास
सोलार, सुधारिएको चुल्हो पानी घट्ट, सोलार टुकि
जेनेरेटर, मोटर आदि

सामुहिक जमानीमा रु. ३५०००।–
धितोमा
रु ६००००।–

 

सामूहिक जमानीमा लगानीहुनेको हकमा २ वर्ष सम्म र धितोमालागनीको हकमा ५ वर्ष सम्म भुक्तानी अवधी कायमगर्न सकिनेछ ।

7

बैदेशिक रोजगार कर्जा

रु. १०००००।–

 

धितो र कम्तीमा १ पटक सरल कर्जा चलाएको असल ऋणी

8

शैक्षिक कर्जा

रु. १०००००।–

 

धितो र कम्तीमा १ पटक सरल कर्जा चलाएको असल ऋणी

9 आकस्मिक कर्जा रु. ४००००।– सदस्यहरु लाई दैवि, आपतविपत परेको वखत ।
१० लद्यु उद्यमकर्जा‐सदस्यको लागिमात्र) रु ३०००००।– सम्म ग्रामिण तथा बजार उन्मुख क्षेत्रमा साना तथा मझौला ब्यवसाय गर्दै आई रहेका ब्यक्तिहरुलाई समुहमा आवद्धगराई धितो लगानिमा गरिनेछ ।

११

लद्युउद्यम कर्जा ( धितो सहितको)

रु.३०००००।– सम्म

जिल्लामा स्थाई बसोबास भएको र लद्यु ब्यबसाय भएको ‐समुहबाहिरको ब्यक्तिलाई मात्र) ।

वार्षिक ब्याजदरः १७% देखि २०% सम्म रहेकोछ ।

कार्यक्रम

हाम्रा कार्यक्रमहरु विधिवतरुपमा सञ्चालन भएको यहाँहरुलाई सहर्ष जानकारी गराउँछौं । 

FaceBook LikeBox